Όραμα

Όραμα του φορέα είναι η δημιουργία πολιτών με παιδεία, πολύπλευρη εκπαίδευση και καθολική μόρφωση. Ως μέσο για την πραγματοποίηση του οράματος ορίστηκε η τακτική ,στοχευμένη και επιστημονικά ορθή ενημέρωση των γονέων για τα παρακάτω θέματα και η διαδραστική και σταδιακή εμπέδωσή τους. Ξεκινώντας από την αφύπνιση της μικροκοινωνίας της πόλης, της περιφέρειας και τελικά ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας.